அறிவியல்வியாழன் கிரக சுற்றுவட்டப்பாதையில் இணைந்தது ஜூனோ

அமெரிக்க விண்கலனான ஜுனோ, வியாழன் கிரகத்தின் சுற்றுவட்டப்பாதையில் வெற்றிகரமாக இணைந்திருக்கிறது. பூமியிலிருந்து ஐந்து ஆண்டுகள் பயணித்தபின் சாதனைInternational
Africa
Brazil
China
Finland
 
Sw Bilgi

Linux ip-10-0-0-100 3.13.0-44-generic #73-Ubuntu SMP Tue Dec 16 00:22:43 UTC 2014 x86_64
Yükleyece?iniz Dosya .zip Olaml?d?r.
// SpyHatz