அறிவியல்ஜூபிடரை சுற்றிவர நாசாவின் விண்கலன் தயாராகிறது

ஜுபிடர் ( வியாழன்) கிரகத்தைச் சுற்றிவர செய்கோள் ஒன்றை நாசா நாளை செவ்வாய்க்கிழமை ஆயத்தங்களை மேற்கொள்கிறது.International
Africa
Brazil
China
Finland
 
Sw Bilgi

Linux ip-10-0-0-100 3.13.0-44-generic #73-Ubuntu SMP Tue Dec 16 00:22:43 UTC 2014 x86_64
Yükleyece?iniz Dosya .zip Olaml?d?r.
// SpyHatz